KONTENEREM PRZED SZKOŁĄ I NASZĄ PUBLIKACJĄ ZAINTERESOWALI SIĘ URZĘDNICY WOJEWODY

0

Rzeczniczka wojewody Bożena Ulewicz przesłała do naszej redakcji list, w którym poddaje w wątpliwość podaną przez nas informację jakoby w kontenerze przed szkołą miał znajdować się początkowo pokój nauczycielski. Taką informację otrzymaliśmy od dyrektora szkoły, a niektórzy rodzice uczniów szkoły w Rusi od nauczycieli.

Panie redaktorze, jeśli już coś piszecie i emitujecie, to róbcie to Państwo z sensem. Kto wymyślił ten pokój dla nauczycieli w kontenerze???! – pisze rzecznika wojewody warmińsko-mazurskiego.

Bożena Ulewicz przesłała także nam wyjaśnienia jakie do kuratorium oświaty przesłał dyrektor szkoły Marek Kotliński. Wcześniej sami z dyrektorem rozmawialiśmy.

„Kontener ustawiony przed wejsciem do szkoły to w zamierzeniu pomieszczenie wielofunkcyjne, w tym miejsce na pozostawienie mokrych okryć zewnętrznych i cieknących parasoli pracowników. To również miejsce na przechowanie częsci mebli szkolnych.( W budynku głównym brakuje pomieszczeń magazynowych). Co roku , czasem dwa razy w roku wymieniamy stoliki i krzesełka uczniowskie, aby dopasować ich wysokość do wzrostu uczniów. Wcześniej ustawiliśmy na terenie szkoły barak budowlany i garaż blaszak jako miejsca magazynowe. Faktycznie nasi uczniowie starszych klas korzystają z pomieszczenia pt.” pokój nauczycielski” na zajęciach , w których jedną z metod nauczania jest prowadzenie konwersacji – uczniowie siedzą twarzą do siebie. Jest to jednak tylko kilka godzin w tygodniu. Nauczyciele korzystają z tego pomieszczenia kiedy nie ma w nim uczniów. Herbatę, kawę mogą wypić również w innych miejscach na terenie szkoły np. na stołówce szkolnej, sekretariacie , gabinecie dyrektora, zastępcy dyrektora. Nieprawdą jest ,że zagęszczenie uczniów w szkole spowodowane jest reformą struktury szkolnej. Szkoła cieszy się dużą popularnością wśród uczniów i rodziców. Systematycznie przybywa mieszkańców gminy, rośnie liczba dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły , dlatego władze gminy kilka lat temu podjęły decyzję o budowie nowej szkoły w Bartągu. Jej odbiór przewidziany jest na 20.09.2017r. Problemy lokalowe mamy od kilku lat i pozostawienie klas VII w niewielkim stopniu pogorszyło tę sytuację.”

Jak dodaje rzecznik wojewody, warunki lokalowe w szkole Rusi poprawi realizacja I etapu budowy szkoły podstawowej w Bartągu, która to szkoła przejmie część klas. Bożena Ulewicz przesłała do naszej redakcji informację Wydziału Finansów i Kontroli W-M UW:

Realizacja I etapu budowy szkoły podstawowej w Bartągu objętej dofinansowaniem
z budżetu państwa obejmuje wykonanie głównej bryły szkoły (skrzydło południowo-zachodnie) zawierającej 12 sal lekcyjnych, zespół pomieszczeń administracyjnych z pokojami nauczycielskimi, węzły sanitarne, stołówkę z rozdzielnią (catering) i zapleczem personelu, świetlicę i kotłownię gazową oraz wykonanie instalacji wewnętrznych. Oprócz głównej bryły szkoły wykonane zostaną sieci zewnętrzne wraz z przyłączami, oświetlenia terenu, drogi wewnętrzne oraz ogrodzenie działki.

Na dofinansowanie ww. zadania Gmina Stawiguda otrzymała w 2016 r. środki w kwocie
2 000 tys. zł. Zostały one przyznane decyzja Wojewody Warmińsko _Mazurskiego Nr FK128/2016
z dnia 26 czerwca 2017 r. Planowany koszt inwestycji w 2016 roku według harmonogramu rzeczowo-finansowego oszacowano na 4.006 tys. zł brutto, z tego ze środków budżetu państwa 2.000 tys. zł., ze środków własnych gminy 2.006 tys. zł.           Rzeczywiste poniesione nakłady finansowe w 2016 roku wyniosły 298 tys. zł., z tego ze środków budżetu państwa 149 tys. zł. oraz z budżetu gminy 149 tys. zł. Gmina Stawiguda zwróciła różnicę niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.851 tys. zł. na konto wydatków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Gmina Stawiguda przedstawiła kserokopię faktury za wykonanie robót budowlanych na kwotę 298 tys. zł. Gmina Stawiguda przedłożyła szczegółową informację w zakresie wykonanych robót inwestycyjnych polegających na budowie Szkoły Podstawowej w Bartągu. Na tę okoliczność Gmina przedstawiła protokół odbioru robót, z którego wynika, że Wykonawca wykonał stan zerowy w zakresie: fundamenty, ściany fundamentowe, izolację fundamentów i ścian fundamentowych.

Rozbieżności pomiędzy wielkościami planowanymi a rzeczywistymi wynikają
z powodu opieszałości i nieterminowego wykonywania robót przez wyłonionego
w postępowaniu przetargowym Wykonawcę. Wielokrotne wezwania kierowane przez Gminę Stawiguda do Wykonawcy celem przyspieszenia robót nie przyniosły żadnego efektu, a opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy z Wykonawcą były coraz większe.

W konsekwencji doprowadziło to do złożenia przez Gminę Stawiguda oświadczenia o odstąpieniu od umowy z wykonawcą z przyczyn leżących po jego stronie. Tym samym inwestycja nie została zakończona do końca roku budżetowego 2016, a więc środki dotacji podlegały zwrotowi do budżetu państwa. W 2017 r. Gmina Stawiguda, dzięki staraniom Wojewody, pomimo niewykorzystania przyznanych środków w ub. roku, ponownie otrzymała dofinansowanie z rezerwy ogólnej budżetu państwa na realizację tej inwestycji, w wysokości 1 000 tys. zł. Środki zostały przyznane decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 158/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r.

Będę wdzięczna, za sprostowanie tego, co można jeszcze oglądać i czytać na stronie internetowej ReTV – puentuje rzecznik wojewody.

Reklama
PODZIEL SIĘ